Home
Authors
Titles
Keyword Search
Reference

Plato

The Dialogues of Plato
translated by Benjamin Jowett

CONTENTS

 1. Charmides
 2. Lysis
 3. Laches
 4. Protagoras
 5. Euthydemus
 6. Cratylus
 7. Phaedrus
 8. Ion
 9. Symposium
 10. Meno
 11. Euthyphro
 12. Apology
 13. Crito
 14. Phaedo
 15. Gorgias
 16. The Republic

 17. Timaeus
 18. Critias
 19. Parmenides
 20. Theaetetus
 21. Sophist
 22. Statesman
 23. Philebus
 24. Laws

 25. The Seventh Letter
  translated by J. Harward

 26. The Seventh Letter

 


The Classical Library, This HTML edition copyright 2000


Home
Authors
Titles
Keyword Search
Reference